ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสามง่าม
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
           คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษา
           การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
      รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2559
      งบแสดงฐานะการเงินปี57
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)
      แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560
      การติดตามและการประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2559
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
      ผลงานปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2559
           ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      คู่มือสำหรับประชาชน
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
           กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
           สถานที่สำคัญของตำบล
      ชมรมผู้สูงอายุตำบลสามง่าม
      ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ปะชาชน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายประมวล   ปิ่นมาศ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
หมายเลขโทรศัพท์056-691234

 
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 


นางสาวสุมนา  อิ่มอก
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่าม

 
 
 
                  
 

 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสามง่าม จ. พิจิตร  ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบ ถามราคาที่เบอร์ 056-691234 

  


ลงนามถวายพระพร

 

 
 
  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลตำบลสามง่าม   [ 25/11/2559 9:19:30 ]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559   [ 25/11/2559 8:43:31 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮว์)และรถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายวัชพิชและผักตบชวา   [ 21/11/2559 10:12:05 ]
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561   [ 31/10/2559 8:53:15 ]
ราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ด้วยวิธีเชิงกล -ชีวภาพ(MBT)   [ 12/10/2559 9:38:59 ]
ราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ด้วยวิะีเชิงกล -ชีวภาพ(   [ 12/10/2559 9:37:06 ]
ประกาศสอบราคาปรัปบรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามง่าม-ตลาดสามง่าม หมู่ที่ 4   [ 28/9/2559 9:41:47 ]
     
 
  
        
 
 
 
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลสามง่าม
เทศบาลตำบลสามง่ามร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ อำเภอสามง่าม
     
 
 
 
 [ 28/11/2556 10:34:10 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 14/7/2553 15:36:29 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 14/7/2553 15:35:42 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 14/7/2553 15:34:23 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 14/7/2553 15:33:32 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 14/7/2553 15:23:45 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 597 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 430
ห้ามเข้า 512 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตำบลของเรา 14-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 1057
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร: 056-691234 แฟกซ์: 056-691231 Email : tessabansamngam@gmail.com
Copyright 2013.samngam.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,TLD.