ข้อมูลทั่วไป
      อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
      ประวัติเทศบาล
      ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสามง่าม
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
           คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษา
           การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม 5ปี (พ.ศ.2561-2565)
      เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม 5 ปี(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
      แผนดำเนินงานประจำปี 2563
      รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม
      การควบคุมภายใน
      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
      แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
      แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
      งบแสดงฐานะการเงินปี57
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
           ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์
      คู่มือสำหรับประชาชน
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
           กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
           สถานที่สำคัญของตำบล
      ชมรมผู้สูงอายุตำบลสามง่าม
      ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ปะชาชน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายประมวล   ปิ่นมาศ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
หมายเลขโทรศัพท์056-691234

 
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 


นางสาวสุมนา  อิ่มอก
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่าม

 
 
 
                  
 

 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสามง่าม จ. พิจิตร  ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบ ถามราคาที่เบอร์ 056-691234 

                     "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการ ด้วยความเป็นธรรม" 

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/pmki0e

ขอให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ช่วยตอบแบบสอบถาม(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 
 
  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   [ 12/12/2562 10:31:18 ]
งบแสดงฐานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   [ 20/11/2562 14:11:05 ]
ข่าวเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2562   [ 18/10/2562 15:14:49 ]
กำหนดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   [ 3/10/2562 15:13:55 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชบีญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456ในการขุดลอกร่องน้ำ   [ 25/9/2562 15:49:34 ]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   [ 14/8/2562 15:56:36 ]
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม   [ 14/8/2562 15:25:14 ]
     
 
  
        
 
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลสามง่าม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
มอบน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ณ จุดบริการประชาชน (ป้อมบ้านไร่)
งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ ปวโร ครบ 112 ปี
     
 
 
 
 [ 15/11/2561 9:54:18 ] มาตรฐานการบริหารและการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 19/7/2561 13:53:16 ] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
 [ 28/11/2556 10:34:10 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 20/7/2561 14:32:46 ] ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
 [ 20/7/2561 13:47:00 ] โรคพิษสุนัขบ้า
 [ 19/7/2561 13:07:13 ] มท.1ยันไทยนิยมยั่งยืนคลอดก.ย.นี้
 [ 14/7/2553 15:36:29 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 14/7/2553 15:35:42 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 14/7/2553 15:34:23 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 14/7/2553 15:33:32 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 597 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 917
ห้ามเข้า 512 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตำบลของเรา 14-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 1299
 
 
 
 
 
 
 
 


 999 หมู่ที่ 5 ต.สามง่าม  อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

โทร: 056-691234

แฟกซ์: 056-691231 

Email : tessabansamngam@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9 A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B 8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1-6 25177644235702/

 แผนที่เทศบาล  

https://goo.gl/maps/X9EZTCxrJMw

Copyright 2013.samngam.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,TLD.