หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวีดพิจิตร

มนัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลสามง่ามส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำยมไหลผ่าน ในฤดูน้ำหรือฤดูฝน น้ำจะไหลล้นแม่น้ำยมเข้าท่วมพื้นที่บริเวณที่ลุ่ม เป็นบริเวณกว้าง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
พื้นที่ของเทศบาลตำบลสามง่าม สามารถแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก โดยน้ำจากแม่น้ำยมจะไหลล้นตลิ่งและในฤดูแล้ง จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากแม่น้ำยมแห้ง
2. บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน มีพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม ไม่ให้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อยู่ในระดับปานกลาง คือไม่ร้อนและไม่หนาวจัดเกินไป และแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณ
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณ
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ประมาณ
เดือนมิถุนายนถึงเดือน ตุลาคม
 
ลักษณะของดิน
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %
 
 
 
ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ถนนสามง่าม - กำแพงดิน ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ใช้เวลาเดินทางถึงตัวเมืองพิจิตร ประมาณ 20 นาที
โดยมีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ประมาณ 6.20 ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 9 ชุมชน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2 ชุมชนพินิตพัฒนา 210 174 384    
3 ชุมชนริมยมสามพัฒนา 13 14 27  
  4 ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา 262 268 530    
5 ชุมชนบ้านสามง่าม 201 208 409  
  6 ชุมชนบ้านรายชะโด 460 415 875    
7 ชุมชนวัดรายชะโด 163 174 337  
  13 ชุมชนสวนรักพัฒนา 121 129 250    
15 ชุมชนวังแดงพัฒนา 267 268 535  
  16 ชุมชนบ้านไร่เรือนขวัญ 354 394 748    
  รวมทั้งสิ้น   2,250 2,562 4,812 963
 
** ที่มา : งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลสามง่าม **
 
จำนวนประชากร
 
 
 
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 4,812 คน แยกเป็น
 
  ชาย 2,250 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76
 
  หญิง 2,562 คน คิดเป็นร้อยละ 53.24
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 963 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 776.13 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาชีพประชากร
 
 
 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
ข้าว เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และค้าขาย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-691234
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 5,466 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลสามง่าม