หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
โทร 056-691234 หรือ
สายตรง 081-5329248
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
ทต.สามง่าม
 
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
 
  โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานรัฐพิธี
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่อง
งบประมาณประจำปี
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานชุมชนเมือง
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
- งานกิจการจราจร
   
 
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
- งานธุรการ
- งานก่อสร้างควบคุมอาหาร และผังเมือง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานควบคุม และตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานควบคุม และตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
   
   
 
- งานธุรการ
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานสัตว์แพทย์
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
   
   
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-691234 โทรสาร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,565,802 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10