หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสามง่าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
โทร 056-691234 หรือ
สายตรง 081-5329248
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
ทต.สามง่าม
 
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
 
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“ เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง วิถีชีวิตมีสุข
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสามง่าม
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
 
 
พันธ์กิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม
 
    ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    ปรับปรุงและพัฒนาคมนาคม การพัฒนาให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    ปรับปรุงและพัฒนาให้มีการใช้ไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนเพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ เช่น สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา
    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    เสริมสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตข้าวและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
    ให้มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม และรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนและรณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเอง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม
  ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
  สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
  สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกร ให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้า
  ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-691234 โทรสาร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,264,388 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10