หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวีดพิจิตร

มนัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง วิถีชีวิตมีสุข
 
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน "
 
 
 
  บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
     
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
     
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
สนับสนุนและรณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
     
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน
     
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ
 
  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเอง
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
         
   
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม
     
ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
     
สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
     
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
     
สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้า
     
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
     
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน
 
  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
         
   
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
     
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
     
ส่งเสริมสุขภาพผลานามัยให้แก่ประชาชน
     
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
     
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
     
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้วยโอกาส
     
สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
     
ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง
     
ส่งเสริมและพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
     
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ
     
ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
     
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
     
ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 
  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
         
   
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจ
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการ
ของท้องถิ่น
     
พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
     
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
     
ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
     
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  สร้างความพร้อมของเทศบาลตำบลสามง่ามเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         
   
ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
     
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
  การรักษาความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         
   
เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
     
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
     
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
     
เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 
  ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
         
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-691234
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 5,486 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลสามง่าม