หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
โทร 056-691234 หรือ
สายตรง 081-5329248
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
ทต.สามง่าม
 
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
 
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
  ส่งเสริมสุขภาพผลานามัยให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬา
  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้วยโอกาส
  สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
  ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง
  ส่งเสริมและพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ
  ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
  ดำเนินมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนา และการบริหารงานการบริการของท้องถิ่น
  พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่
  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
สร้างความพร้อมของเทศบาลตำบลสามง่าม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การรักษาความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน
  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
  เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-691234 โทรสาร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,107,394 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10